Algemene Voorwaarden Van Haren Sport B.V.

Algemene Voorwaarden Van Haren Sport B.V.

Versie: 1-1-2024

1. Privacy en Gegevensbescherming

 • De persoonlijke gegevens van leden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met Van Haren Sport & Wellness. Gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

2. Abonnementstermijn en Opzegging

 • Het abonnement is aangegaan voor de gekozen periode en wordt na ommekomst stilzwijgend maandelijks verlengd.
 • Opzegging is schriftelijk mogelijk, uiterlijk één maand vóór de einddatum van de abonnementstermijn.

3. Betalingsverplichting

 • Bij niet-voldoening van periodieke betalingen wordt de vordering voor de gehele toekomstige abonnementstermijn opeisbaar.
 • Bij ondertekening wordt toestemming gegeven voor automatische incasso van abonnementsgelden.

4. Minderjarige Leden

 • Indien ondergetekende minderjarig is, moeten ouder(s)/verzorger(s) medeondertekenen en zijn zij medeaansprakelijk voor abonnementsgelden.

5. Toegangsweigering en Tariefwijzigingen

 • Toegang kan geweigerd worden bij betalingsachterstand.
 • Van Haren Sport & Wellness behoudt het recht tarieven en huisregels eenzijdig te wijzigen, waarbij ondergetekende hieraan gebonden is.

6. Aansprakelijkheid en Schorsing bij Ziekte

 • Van Haren Sport & Wellness is niet aansprakelijk voor schade, vermissing, of letsel.
 • Betalingsverplichtingen kunnen bij langdurige ziekte geschorst worden met medische verklaring.

7. Huisregels Enkele belangrijke huisregels:

 • Lidmaatschapsclubcard te allen tijde bij u dragen.
 • Bij verlies wordt € 10,00 in rekening gebracht voor een nieuwe pas.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes (lockers) en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.
 • In de trainingsruimte draagt u binnen-schoenen, en schone en correcte sportkleding.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten.
 • In de trainingsruimte mag u geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen.
 • In de trainingsruimtes mag u alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) gebruiken.
 • In de trainingsruimte zijn etenswaren niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
 • In de trainingsruimte is groepsvorming niet toegestaan.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbells etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.
 • Telefoneren op uw mobiel in de sportruimte is niet toegestaan.
 • Fietsschoenen mogen alleen in de RPM ruimte gedragen worden.
 • Gebruik van sauna en stoomcabine is uitsluitend toegestaan vanaf 18 jaar.
 • Bij gebruik van de sauna en/of stoomcabine is vooraf douchen en het gebruik van een badlaken verplicht; het dragen van badkleding is niet gewenst.
 • Jeugdleden tot 18 jaar mogen tot 19:00 uur in de avond instromen voor fitness.
 • Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik te houden.
 • De nooddeuren mogen alleen gebruikt worden in geval van nood, misbruik wordt bestraft.
 • Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de clubcard tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

8. Opzegging binnen 7 dagen

 • Ondergetekende behoudt het recht om het abonnement binnen zeven dagen na ondertekening zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

 

Algemene Voorwaarden – Artikeloverzicht

Artikel 1: Aanmelding en Van Haren Sport & Wellness clubcard

 • Aanmelding als lid met een inschrijfformulier.
 • Clubcard is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij verlies of diefstal van de clubcard kan een nieuwe worden verkregen tegen betaling van € 10,-.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Lidmaatschap is voor de gekozen periode en wordt automatisch verlengd.
 • Betalingen via automatische incasso.
 • Tarieven kunnen jaarlijks gewijzigd worden.

Artikel 3: Trainingstijden

 • Van Haren Sport & Wellness behoudt het recht om trainingstijden en -programma’s te wijzigen.
 • Geen restitutie bij niet-gebruik van faciliteiten.

Artikel 4: Beëindigen

 • Opzegging mogelijk per de datum van afloop met een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Beëindiging bij ernstige schending van huisregels zonder restitutie.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

 • Gebruik van faciliteiten is op eigen risico.
 • Van Haren Sport & Wellness is niet aansprakelijk voor ongevallen, letsel, of verlies/diefstal van eigendommen.

Artikel 6: Rechtstoepassing

 • Nederlands recht is van toepassing.
 • Geschillen worden beslecht door bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Haren Sport & Wellness is gevestigd.
 • Lid verklaart de algemene voorwaarden en huisregels te accepteren bij inschrijving.